Algemene Voorwaarden

Bij het starten van een project gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

 1. Algemeen
  1. Molenhuis Media: Het webdesign-, fotografie- en social media bedrijf, gevestigd te Zwolle, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90297857.
  2. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Molenhuis Media een overeenkomst aangaat of heeft gesloten.
  3. Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Molenhuis Media en de Klant met betrekking tot de levering van producten en/of diensten.
  4. Molenhuis Media behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk aan de Klant medegedeeld. Indien de Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de Klant tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht gaan de overeenkomst beëindigen voor deze datum.
  5. Molenhuis Media heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.
  6. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  7. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Molenhuis Media, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Totstandkoming van de opdracht
  1. Alle offertes/projectvoorstellen van Molenhuis Media zijn vrijblijvend en hooguit 30 kalenderdagen geldig, tenzij in de offerte of bevestiging een andere termijn is genoemd.
  2. Projecten (en wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke bevestiging en/of door de feitelijke uitvoering van Molenhuis Media of de Klant.
  3. Voor projecten waarvoor geen offerte of bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
  4. Molenhuis Media kan niet aan de offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  5. Wanneer op één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, wordt er samen in overleg tot een geldige bepaling gekomen die het dichtst bij de ongeldige bepaling staat. Het nietig zijn of vernietigd worden van een bepaling tast de geldigheid van deze gehele algemene voorwaarden niet aan.
  6. Voor de uitvoering van de Overeenkomst is Molenhuis Media afhankelijk van informatie vanuit de Klant. Indien informatie te laat of niet in de juiste vorm wordt aangeleverd door de Klant, dan kan dit invloed hebben op de oplevertijd.
 3. Prijzen
  1. De in de offerte opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, en andere opdrachtgebonden kosten, tenzij anders aangegeven. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of vermeld, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.
  2. Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor rekening van de Klant, ook na totstandkoming van de opdracht, ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de opdracht.
  3. De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
  4. Acties zijn voor een bepaalde tijd geldig en gelden niet met terugwerkende kracht.
  5. Molenhuis Media is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen deze termijn wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na de gestelde termijn plaatsvindt, heeft Molenhuis Media het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen.
  6. Molenhuis Media heeft het recht eenmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
  7. Molenhuis Media heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Klant, in rekening te brengen conform de op dat moment geldende tarieven.
 4. Facturering en betaling
  1. De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW en incassokosten verschuldigd. Molenhuis Media zal in een dergelijk geval de Klant eerst in gebreke stellen.
  2. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een project, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de Klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na het project met de Klant gecommuniceerd.
  3. Eventuele incassokosten die voortvloeien uit te late betalingen zijn voor rekening van de Klant.
  4. Bij niet-tijdige betaling behoudt Molenhuis Media zich het recht voor om verdere levering van diensten of producten op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen.
 5. Ontbinding en Opzegtermijn
  1. Bij vroegtijdige ontbinding of opzegging door de Klant is de (eerste) betaling niet-restitueerbaaen heeft de Klant geen recht op vergoeding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Indien Molenhuis Media merkt dat de Overeenkomst tussen Molenhuis Media en de Klant om bepaalde redenen niet door kan gaan, wordt de Overeenkomst per direct opgezegd of zonder ingebrekestelling ontbonden:
   1. Er na 1 maand geen enkele reactie van de Klant verkregen is;
   2. Er sprake is van een (redelijk zicht op een) faillissement;
   3. Beslaglegging op het vermogen van de Klant;
   4. Ernstige schending van de overeenkomst door de Klant.
   5. Het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen door de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling.
  3. De nog openstaande vorderingen van Molenhuis Media vervallen logischerwijs niet door opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zoals vermeld in artikel 8, dan heeft Molenhuis Media recht op betaling van de op het moment van beëindiging gewerkte uren, gedane investeringen en gemaakte kosten.
  5. De licenties blijven eigendom van Molenhuis Media, tenzij anders is overeengekomen.
  6. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Molenhuis Media gerechtigd om per direct alle opgeslagen informatie te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de Klant op te heffen. Molenhuis Media is in dat geval niet verplicht de Klant een kopie van deze informatie te verschaffen.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Molenhuis Media is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Molenhuis Media.
  2. Wanneer Molenhuis Media aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
  3. Molenhuis Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
  4. Wanneer Molenhuis Media aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, video’s, tekeningen en/of omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.
  6. Schade dient schriftelijk te worden gemeld binnen 2 maanden na het ontstaan van de schade. Daarna vervalt de vordering en wordt er geen schade door Molenhuis Media vergoed.
  7. Molenhuis Media is niet aansprakelijk voor schade van welke soort dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die de Klant aan ons heeft aangeleverd of wanneer de Klant gegevens te laat aanlevert.
  8. Molenhuis Media is nooit aansprakelijk voor fouten van derden.
  9. Door bijvoorbeeld wijzigingen in het algoritme van een zoekmachine kan het zijn dat de ranking daalt. Hier valt niks aan te doen en Molenhuis Media kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 7. Hosting
  1. Molenhuis Media biedt hostingdiensten aan voor websites van klanten. De hostingdiensten omvatten onder andere het hosten van de website op servers van derden en het faciliteren van de technische infrastructuur voor de website.
  2. Kleine aanpassingen zijn inbegrepen in het hostingpakket. Onder kleine aanpassingen vallen alle werkzaamheden die binnen 30 minuten kunnen worden uitgevoerd.
   1. Indien de werkzaamheden boven de 30 minuten komen, dan wordt vanaf dat moment het normale uurtarief van Molenhuis Media in werking gesteld voor het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden en aan de Klant gefactureerd.
  3. De hostingdiensten worden aangeboden op basis van jaarlijkse abonnementen, waarbij de kosten jaarlijks in rekening worden gebracht. Klanten hebben ook de mogelijkheid om te kiezen voor maandelijkse betalingen tegen een extra vergoeding.
  4. Jaarlijkse abonnementen worden stilzwijgend jaarlijks verlengd, tenzij de Klant het abonnement opzegt. Opzegging dient minimaal één maand voor het einde van het abonnementsjaar schriftelijk te worden gedaan.
  5. Molenhuis Media kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de Klant mag gebruiken in het kader van de hosting. Bij overschrijding van dit maximum is Molenhuis Media gerechtigd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.
  6. Molenhuis Media is niet aansprakelijk voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien de afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
  7. Molenhuis Media zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de hostingdiensten door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
  8. Molenhuis Media heeft het recht om haar systemen of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Molenhuis Media zich inspannen om de Klant daarvan op de hoogte te stellen.
  9. In geval van aanpassingen die voor meerdere Klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor de Klant van een bepaalde aanpassing af te zien.
   1. Molenhuis Media is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
  10. Molenhuis Media zal zich inspannen om te zorgen dat de Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Molenhuis Media. Molenhuis Media kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
  11. Indien naar het oordeel van Molenhuis Media een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Molenhuis of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, is Molenhuis Media gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  12. Zonder schriftelijke toestemming van Molenhuis Media is het voor de Klant verboden de door Molenhuis Media verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
  13. Molenhuis Media stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Klant om reservekopieën van de opgeslagen data te maken.
  14. Molenhuis Media zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Molenhuis Media is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s).
  15. Molenhuis Media is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 8. Storing en overmacht
  1. In geval van overmacht, zoals hieronder beschreven maar niet gelimiteerd aan, kan Molenhuis Media niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de diensten.
   1. Pandemie;
   2. Door de overheid opgelegde maatregelen;
   3. Stakingen;
   4. Technische problemen of mankementen (bv. computervirussen, hacks, (grote) kabelbreuken, stroomstoringen);
   5. Overmatige arbeidsongeschiktheid bij Molenhuis Media
  2. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat Molenhuis Media door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Molenhuis Media kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
  3. Indien een situatie zich voordoet, doet Molenhuis Media zijn uiterste best om zo snel mogelijk te leveren. Als er na 30 dagen nog steeds sprake is van overmacht, dan kunnen de Klant en Molenhuis Media de Overeenkomst ontbinden.
   1. Het is in geen geval mogelijk om eventuele schade vergoed te krijgen.
   2. Molenhuis Media heeft het recht om de al gemaakte kosten, uren en investeringen betaald te krijgen.
 9. Intellectuele eigendomsrecht
  1. De ingekochte licenties door Molenhuis Media blijven in eigendom van Molenhuis Media, tenzij anders overeengekomen.
  2. Na volledige betaling van de verschuldigde bedragen verkrijgt de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de geleverde diensten en producten, enkel voor het doel waarvoor de diensten en producten zijn geleverd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3. Het is de Klant niet toegestaan om enige intellectuele eigendomsrechten van Molenhuis Media te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, te verkopen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, in sublicentie te geven of anderszins te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Molenhuis Media.
  4. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde rechten, licenties en toestemmingen voor het gebruik van materialen, afbeeldingen, inhoud en andere intellectuele eigendomsrechten die door de Klant worden verstrekt aan Molenhuis Media voor gebruik in verband met de geleverde diensten.
  5. Molenhuis Media behoudt zich het recht voor om de naam en logo van de Klant te gebruiken als referentie en promotie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de Klant.
   1. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geeft de Klant meteen ook deze toestemming. Dit is dan ook geen inbreuk op het portretrecht.
  6. De Klant vrijwaart Molenhuis Media van alle aanspraken van derden met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van het gebruik van materialen, afbeeldingen, inhoud en andere intellectuele eigendomsrechten die door de Klant worden verstrekt aan Molenhuis Media.
  7. Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Molenhuis Media door de Klant, behoudt Molenhuis Media zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen om haar rechten te handhaven en om schadevergoeding te eisen voor geleden schade.
  8. Indien de Klant handelt in strijd met dit artikel 8 met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht, heeft Molenhuis Media het recht om direct een boete op te eisen ter hoogte van driemaal het bedrag van de Overeenkomst.
   1. Naast deze boete behoudt Molenhuis Media het recht om volledige schadevergoeding te vorderen voor alle geleden schade als gevolg van de schending.
 10. Garantie
  1. Molenhuis Media staat ervoor in dat de Diensten en Producten voldoen aan de afspraak en voldoen aan de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. De garantie vervalt indien:
   1. De opgeleverde Producten zelf bewerkt worden door de Klant of dit door Derden laat doen;
   2. De opgeleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, de gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd of op een andere manier onzorgvuldig met de Producten zijn omgegaan;
   3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen over de aard of de kwaliteit van materialen.
  2. Er zal altijd geprobeerd worden om de overeengekomen oplevertijd na te komen. Het kan echter voorkomen dat, door bijvoorbeeld grote drukte of een fout aan de kant van Molenhuis Media of de Klant, vertraging ontstaat.
  3. Indien de afgesproken oplevertijd wordt verplaatst, bestaat er geen recht tot schadevergoeding. De afgesproken termijnen zijn altijd een indicatie, tenzij expliciet schriftelijk een uiterste bindende datum is overeengekomen. Indien dit het geval is, dan zal dit door Molenhuis Media worden vermeld.
 11. Klachten
  1. Molenhuis Media streeft naar volledige tevredenheid van haar klanten en staat open voor het bespreken en oplossen van eventuele klachten.
  2. Klanten dienen klachten over de geleverde diensten of producten schriftelijk binnen redelijke termijn na ontdekking bij Molenhuis Media via info@molenhuismedia.nl in te dienen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de dienst of het product.
  3. Klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven, inclusief relevante informatie zoals ordernummer, factuurnummer en een duidelijke beschrijving van de klacht.
  4. Molenhuis Media zal klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, behandelen en trachten tot een passende oplossing te komen.
  5. Geld terugvordering is in geen enkel geval mogelijk. De betalingsverplichtingen van de Klant worden niet opgeschort tijdens de behandeling van een klacht.